Παρούσα αξία

Μία ταμειακή ροή σήμερα δεν έχει την ίδια αξία με μία ισόποση ταμειακή ροή στο μέλλον. Ο λόγος για τη διαφορά είναι τα επιτόκια. Π.χ., μπορούμε να αγοράσουμε το λίτρο βενζίνης σήμερα για 1,50€ ή να βάλουμε τα χρήματά μας στη τράπεζα και να αγοράσουμε το λίτρο βενζίνης αργότερα αφού σημειώσουμε κέρδος από τους τόκους. Επομένως, οι μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν μικρότερη αξία από τις άμεσες ταμειακές ροές.

Η άμεση αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών ονομάζετε παρούσα αξία (στα αγγλικά present value). Για να υπολογίσουμε τη παρούσα αξία ταμειακών ροών πρέπει να γνωρίζουμε το προεξοφλητικό επιτόκιο (στα αγγλικά discount rate) που αντιστοιχεί στην συναλλαγή. Στο παράδειγμά μας αυτό το επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προσφέρει η τράπεζα για τις καταθέσεις.

Αφού γνωρίζουμε το ποσό και το χρόνο (‘χ’ χρόνια) μιας μελλοντικής ταμειακής ροής και το προεξοφλητικό επιτόκιο, η παρούσα αξία της μελλοντικής ταμειακής ροής υπολογίζετε με την εξίσωση (present value formula):

present value calculation

Π.χ., η αξία μιας πληρωμής 1000€ σε 2 χρόνια με προεξοφλητικό επιτόκιο 2% είναι:

present value calculation

Με άλλα λόγια, αν βάλουμε στη τράπεζα σήμερα 961,17€ με επιτόκιο 2% τότε σε 2 χρόνια θα έχουμε 1.000€. Επομένως τα 1.000€ σε 2 χρόνια έχουν την σημερινή, παρούσα αξία 961,17€.

Αναζήτηση
Ισοτιμίες