Ταμειακή ροή (cash flow)

Η ταμειακή ροή (cash flow ή cashflow) είναι μία συναλλαγή μετρητών. Για παράδειγμα, η αγορά ενός λίτρου βενζίνης για 1,50€ είναι μία αρνητική ταμειακή ροή 1,50€ για τον αγοραστή και μία θετική ταμειακή ροή 1,50€ για το πρατήριο βενζίνης. Το εισόδημά μας είναι μια θετική ταμειακή ροή.

Αφού υπολογίσουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές μιας επένδυσης, μπορούμε να υπολογίσουμε την παρούσα αξία των ταμειακών ροών και στη συνέχει την καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης.