Μετοχικό κεφάλαιο (Share capital)

Το μετοχικό κεφάλαιο (share capital στα αγγλικά) αντιπροσωπεύει την συνολική αξία της συνεισφοράς των μετόχων μιας εταιρίας τόσο κατά την ίδρυση της, όσο και κατά την διάρκεια της παραγωγική της ζωής. Μέσω της αρχικής διαίρεσης του μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές καθορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής. Π.χ αν η συνολική αξία της συνεισφοράς των μετόχων έχει διαμορφώσει ένα κεφάλαιο της τάξης των 5.000.000 ευρώ και η εταιρία εξέδωσε αρχικά 1.000.000 ,μετοχές, τότε η ονομαστική αξία της μετοχής (nominal value στα αγγλικά) είναι 5 ευρώ.

Οι πιο συνηθισμένες πρακτικές μέσω των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής της εταιρίας, είναι η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών (reserves στα αγγλικά) και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (share capital increase στα αγγλικά). Στην πρώτη περίπτωση τα κεφάλαια δεν εισρέουν στην εταιρία από εξωτερική αλλά από εσωτερική πηγή. Πιο συγκεκριμένα, αποθεματικά που είχαν παρακρατηθεί σε επικερδείς περιόδους του παρελθόντος, κεφαλαιοποιούνται και βοηθάνε στην περεταίρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρίας.

Αντίθετα, στην περίπτωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είτε αυξάνεται η ονομαστική αξία των μετοχών χωρίς να αλλάζει ο αριθμός τους, είτε εκδίδονται νέες μετοχές τις οποίες μπορούν να αγοράσουν υφιστάμενοι μέτοχοι και νέοι επενδυτές. Όπως είναι φανερό, η έκδοση νέων μετοχών και η εμφάνιση νέων επενδυτών εκτός της διεύρυνσης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να προκαλέσει και αλλαγές στους συσχετισμούς της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας.