Καθαρό περιθώριο κέρδους (net marginal profit)

Το καθαρό περιθώριο κέρδους (net marginal profit στα αγγλικά) εκφράζει το κέρδος μιας επιχείρησης, όχι μόνο μετά την αφαίρεση του κόστους, αλλά αφού έχουν υπολογιστεί και τα λοιπά έξοδα όπως ο φόρος. Πιο συγκεκριμένα, μας δείχνει πιο είναι το καθαρό κέρδος για κάθε 1 ευρώ που εισέρχεται στα ταμεία της επιχείρησης μέσω των πωλήσεων (συνήθως εκφρασμένο επί τοις εκατό). Π.χ. αν μία επιχείρηση έχει καθαρό περιθώριο κέρδους 2%, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ που μπαίνει στα ταμεία της, μόνο το 0.02 του ευρώ είναι το καθαρό κέρδος.

Επίσης, προφανώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες αποδοτικότητας μιας επιχείρησης (profitability ratios στα αγγλικά), καθώς με βάση αυτόν μπορούμε να κρίνουμε την τελική της κερδοφορία. Συνήθως όσο μεγαλύτερο είναι το καθαρό περιθώριο κέρδους τόσο πιο επικερδής είναι και η συγκεκριμένη επιχείρηση. Παρόλα αυτά όμως, ικανοποιητική αποδοτικότητα μπορεί να πετύχει και μια επιχείρηση με μικρό καθαρό περιθώριο κέρδους, αρκεί η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών της κεφαλαίων να είναι υψηλή.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να υπολογίσουμε το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι να διαιρέσουμε το καθαρό κέρδος που έχει ήδη φορολογηθεί δια το συνολικό τζίρο (revenue στα αγγλικά). Π.χ. αν μια επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας πούλησε στο έτος 2013 1000 κινητά τηλέφωνα στην τιμή των 100 ευρώ το ένα, ενώ στο τέλος του χρόνου είχε δώσει συνολικά 70.000 ευρώ σε φόρο, ενοίκιο, αγορά κινητών, μισθούς υπαλλήλων και λοιπά λειτουργικά έξοδα, το καθαρό περιθώριο κέρδους της θα είναι 30.000 / 100.000 = 0,3 (30%).

Αναζήτηση
Ισοτιμίες