Κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση είναι η αξία του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας. Π.χ., αν η εταιρεία Α έχει 1.000.000 μετοχές με αξία 2€ ανά μετοχή, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας Α είναι 2.000.000€. Ο αγγλικός όρος για την κεφαλαιοποίηση είναι market capitalizationmarket cap).

Η κεφαλαιοποίηση δεν αποδεικνύει την αξία μιας εταιρείας. Οι περισσότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν και δάνεια από τράπεζες και επενδυτές, επομένως οι μετοχές δεν είναι η μόνη τους πηγή κεφαλαίου.

Αναζήτηση
Ισοτιμίες