Earnings per share (EPS)

Το earnings per share (EPS) είναι χρηματοοικονομικός δείκτης που μετράει τα καθαρά έσοδα ανά μετοχή μιας εταιρείας.

Μία μετοχή με υψηλό EPS συνήθως έχει και πιο ψηλή τιμή από μία μετοχή με χαμηλό EPS. Όμως, αν η αγορά πιστεύει ότι μία εταιρεία έχει καλό μέλλον τότε μπορεί η μετοχή της να έχει χαμηλό EPS και υψηλή τιμή. Το αντίθετο ισχύει αν η αγορά πιστεύει ότι μία εταιρεία δεν έχει θετικό μέλλον. Τότε η τιμή της μετοχής μπορεί να είναι χαμηλή ενώ η εταιρεία έχει υψηλό EPS.

Ο υπολογισμός του EPS έχει ως εξής:

earnings per share


Αναζήτηση
Ισοτιμίες