Μετρήσεις απόδοσης εταιρείας

Debt-service coverage ratio

Το debt-service coverage ratio (DSCR ή debt coverage ratio) είναι η αναλογία των καθαρών εσόδων μίας επένδυσης ή εταιρείας σε σχέση με το κόστος συντήρησης χρέους.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αναλύουμε μία ολόκληρη εταιρεία ή μία μόνο επένδυση, αν τα καθαρά έσοδα δεν ξεπερνούν το κόστος του χρέους τότε το DSCR έχει τιμή μικρότερη του 1 και η εταιρεία η ή επένδυση βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Το DSCR υπολογίζεται ως εξής:

debt service coverage ratio

Στην περίπτωση κρατικού χρέους, το DSCR υπολογίζεται και με βάση τις εξαγωγές αντί για τα καθαρά έσοδα του κράτους. Υπολογίζοντας το DSCR με αυτό το τρόπο καταλαβαίνουμε αν μία χώρα εξάγει προϊόντα για να καλύψει τη συντήρηση του κρατικό χρέος σε συνάλλαγμα.

Free Cash Flow to Equity (FCFE)

Το free cash flow to equity (FCFE) είναι το ρευστό χρήμα που παράγει μία εταιρεία για τους μετόχους κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι το ρευστό που μένει στην εταιρεία αφού πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα, φόρους, κόστος δανεισμού, και τα κεφαλαιουχικά έξοδα συμπεριλαμβάνοντας και την αλλαγή στο κεφάλαιο κινήσεως.

Το FCFE υπολογίζεται ως εξής:

free cash flow to equity

Free Cash Flow for the Firm (FCFF)

Το free cash flow for the firm (FCFF) είναι το ρευστό χρήμα που παράγει μία εταιρεία κάθε χρόνο αφού αφαιρεθούν όλα τα ρευστά έξοδα.

Το FCFF υπολογίζεται ως εξής:

free cash flow to the firm

Operating Cash Flow

Το operating cash flow (ή operational cash flow) είναι το ρευστό που φέρνει μία εταιρεία από πωλήσεις μείον το κόστος πωλήσεων (cost of goods sold) και μείον το λειτουργικό κόστος (π.χ., μισθούς, ενοίκια, κλπ.).

Το operating cash flow δεν συμπεριλαμβάνει έξοδα για δάνεια και επενδύσεις και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται για να μετράει την επιχειρησιακή απόδοση μιας εταιρείας.

Return on Capital Employed (ROCE)

Το return on capital employed (ROCE) είναι χρηματοοικονομικός δείκτης που μετράει την απόδοση των επενδύσεων μιας εταιρείας.

Ένα υψηλό ROCE σηματοδοτεί καλή διαχείριση των κεφαλαίων της εταιρείας, δηλαδή επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες. Ένα χαμηλό ROCE σηματοδοτεί κακή διαχείριση της περιουσίας μιας εταιρείας και μειώνει την αξία της εταιρείας.

Ο υπολογισμός του ROCE έχει ως εξής:

return on capital employed

Return on Equity (ROE)

Το return on equity (ROE) είναι χρηματοοικονομικός δείκτης που μετράει την απόδοση μιας εταιρείας (net income ή καθαρά έσοδα) ως ποσοστό του equity (των μετοχών) της ίδιας εταιρείας.

Ένα υψηλό ROE σηματοδοτεί πιθανότητα για μεγάλο μέρισμα ανά μετοχή και ένα χαμηλό ROE σηματοδοτεί πιθανότητα για μικρό μέρισμα ανά μετοχή.

Ο υπολογισμός του return on equity έχει ως εξής:

return on equity

Αναζήτηση
Ισοτιμίες